Das Alpenpanorama mit Altötting im Vordergrund.
bellAccommodation
bell_white Szukaj hotelu

Ogólne warunki Biura Pielgrzymkowego i Turystycznego Altötting

Ogólne warunki handlowe Biura Pielgrzymkowego i Turystycznego Altötting dotyczące pośrednictwa w zakresie usług turystycznych

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają na celu wyłącznie pośredniczenie w wyszukiwaniu zakwaterowania (hotele, zajazdy, pensjonaty, prywatny wynajem pokoi i mieszkania wakacyjne) i świadczenie innych usług turystycznych przez Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne miasta Altötting, Kapellplatz 2a, 84503 Altötting, zwane dalej Biurem Turystycznym. Usługi turystyczne świadczone przez Biuro Turystyczne jako imprezy własne podlegają Warunkom handlowym obejmującym usługi własne Biura Turystycznego.

Uprzednio:

Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z §§ 312 i nast. niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) obejmuje tylko umowy o świadczenie usług, w których pośredniczymy, gdy umowy te zostały zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w Państwa domu), również w tym przypadku tylko wtedy, gdy odpowiednie negocjacje ustne nie były prowadzone przez Państwa jako konsumenta po wcześniejszym zaproszeniu.

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego i decydujemy się na uczestnictwo w nich w indywidualnych przypadkach. Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani podać link do platformy Komisji Europejskiej służącej do rozstrzygania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Państwa dane pozyskane przez nas zostaną wykorzystane wyłącznie do zawarcia umowy, realizacji i obsługi umowy o pośrednictwo i reklamy naszych własnych ofert i zostaną przekazane partnerom umów pośrednictwa, np. hotelarzom, w zakresie wymaganym umową. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystaniu danych do celów reklamowych, wystarczy wysłać wiadomość na podane dane kontaktowe. Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych RODO, które weszło w życie 25.5.2018, przysługują Państwu również prawa do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przekazywania danych zgodnie z art. 15-20, a także prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77. Nazwisko osoby odpowiedzialnej zgodnie z RODO jest podane w danych kontaktowych. Dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku handlowego, ale co najmniej do momentu wygaśnięcia ustawowych obowiązków przechowywania.

1. Pośrednictwo w oferowaniu usług obcych / pośrednictwo w oferowaniu usług powiązanych

1.1 Biuro Turystyczne we własnych katalogach, broszurach, ulotkach ofertowych i na stronie internetowej, oprócz usług własnych (regulowanych w odrębnych warunkach obowiązujących w przypadku usług własnych) przedstawia hotele i inne usługi turystyczne usługodawców zewnętrznych, których rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Biura Turystycznego jako pośrednika. Forma i treść umów pośrednictwa regulowane są wyłącznie przez odpowiednie przepisy prawa oraz, o ile ma to zastosowanie, przez warunki danego partnera umowy.

Obowiązki Biura Turystycznego ograniczają się tylko do pośrednictwa obejmującego również wszelkie obowiązki informacyjne i nie obejmują usług wynikających z samej umowy. Wyjątki patrz punkt 2 poniżej.

1.2 Jednakże w przypadku pośrednictwa w świadczeniu powiązanych usług turystycznych zgodnie z § 651 w BGB może powstać dodatkowe ograniczone lub podobne zobowiązanie (w szczególnych przypadkach nawet rozszerzone) partnera umowy pośrednictwa. Krótko mówiąc pośrednictwo w świadczeniu powiązanych usług wycieczkowych zachodzi, jeżeli jednocześnie lub w odpowiednim czasie pośredniczy się w zawarciu kilku umów dotyczących różnych rodzajów usług w rozumieniu § 651 a ust. 3 BGB (niemieckiego Kodeksu cywilnego) na tę samą wycieczkę, która nie jest wycieczką zorganizowaną. Szczegółowe informacje znajdują się w § 651 w BGB oraz w przywołanych tam przepisach.

1.3 Pośrednicząc w realizacji powiązanych usług wycieczkowych jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu przed zawarciem umowy pośrednictwa wymaganego prawem formularza. Ponieważ zgodnie z przepisami prawnymi pośredniczenie w danej usłudze w powiązaniu z późniejszymi świadczeniami jednej lub wielu usług pośrednictwa, także usług innego rodzaju w krótkich odstępach czasowych, może prowadzić do konieczności pierwotnie nieprzewidywalnego zastosowania przepisów dotyczących pośrednictwa w powiązanych usługach turystycznych. Często otrzymują Państwo taki formularz niejako z ostrożności, chociaż ostatecznie nie ma on zastosowania.

2. Pobieranie opłat przez Biuro Turystyczne w ramach usług pośrednictwa

2.1 W większości przypadków płatność dokonywana jest bezpośrednio partnerowi umowy, który zawarł umowę o pośrednictwo. Biuro Turystyczne pobiera płatności w ramach usług pośrednictwa, jeżeli jest do tego upoważnione przez partnera w umowie głównej.

2.2 Jeśli usługa pośrednictwa dotyczy tylko jednej usługi (lub jeśli usługi świadczone jednocześnie lub w krótkich odstępach czasowych nie należą od co najmniej dwóch różnych rodzajów usług w rozumieniu § 651 a ust. 3 BGB), to odbiór płatności przez Biuro Turystyczne nie są zależne od okazania dowodu zabezpieczenia.

2.3 Jeżeli jednak Biuro Turystyczne pośredniczy w powiązanych usługach turystycznych zgodnie z § 651 w BGB (tzn. w uproszczeniu kilka umów na różne rodzaje usług świadczonych jednocześnie lub w krótkich odstępach czasowych w rozumieniu § 651 a ust. 3 BGB na tę samą imprezę turystyczną, która nie jest imprezą zorganizowaną; dalsze szczegóły patrz § 651 w BGB i przepisy tam zawarte), Biuro Turystyczne przed przyjęciem płatności musi okazać dowód zabezpieczenia zgodnie z § 651 w ust. 3 BGB, który w przypadku niewypłacalności Biura Turystycznego zapewnia zwrot płatności wpłaconych przez Państwa Biuru Turystycznemu, o ile należności wynikające z umów pośrednictwa pozostają otwarte z powodu nieprzekazania płatności.

Ponieważ zgodnie z prawem pojedyncza usługa pośrednictwa ze względu na późniejsze zamówienie jednej lub kilku usług innego rodzaju może prowadzić do początkowo niezakładanego zastosowania przepisów o zamówieniu powiązanych usług turystycznych, często otrzymują Państwo formularz (dowód zabezpieczenia zgodnie z § 651r ust. 4 zdanie pierwsze BGB) jako środek zapobiegawczy w ramach rezerwacji, chociaż ostatecznie może on okazać się niepotrzebny.

2.4 Z zastrzeżeniem innych postanowień umowy pośrednictwa, płatności za usługę pośrednictwa można dokonać gotówką, przelewem bankowym lub poleceniem zapłaty. Ani Biuro Turystyczne, ani odpowiedni partner umowy nie są zobowiązani do przyjmowania innych bezgotówkowych środków płatniczych (czek, płatność kartą Euro-Check, karta kredytowa, itp.) lub walut obcych.

3. Ograniczenie naszej odpowiedzialności jako pośredników

3.1 Jeżeli przy organizowaniu powiązanych usług turystycznych zachodzi przypadek, o którym mowa w § 651 w ust. 4 BGB, ponosimy odpowiedzialność do wysokości trzykrotności ceny powiązanych usług turystycznych, o ile nie dojdzie do śmierci, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, a szkoda nie została wyrządzona w sposób zawiniony.

3.2 W przeciwnym razie, tzn. w szczególności w przypadku pośrednictwa w realizacji poszczególnych usług lub usług tego samego rodzaju, ale także w przypadku usług łączonych z wyjątkiem przypadków określonych w § 651 w ust. 4 BGB, odpowiedzialność Biura Turystycznego za wadliwe pośrednictwo jest ograniczona do 4100 €, o ile nie dojdzie do śmierci, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, a szkoda nie została wyrządzona w sposób umyślny lub z powodu rażącego niedbalstwa.

4. Okres przedawnienia

4.1 Ewentualne roszczenia wynikające z § 651 w ust. 4 BGB z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług powiązanych podlegają dwuletniemu okresowi przedawnienia zgodnie z § 651 j BGB. Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym zgodnie z umową powinna zakończyć się ostatnia z zapośredniczonych usług powiązanych.

4.2 Wszystkie inne roszczenia umowne wynikające z umowy pośrednictwa przedawniają się po upływie jednego roku, o ile szkoda nie dotyczy utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia i nie została wyrządzona w sposób umyślny lub z powodu rażącego niedbalstwa. Okres przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym Biuro Turystyczne świadczyło usługi objęte umową.

5. Postanowienia końcowe

Ponadto zastosowanie mają przepisy ustawowe, w szczególności § 675 BGB oraz posiłkowo przepisy dotyczące pośrednictwa w usługach turystycznych zawarte w §§ 651 a i następnych BGB.

Organizator:
Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne miasta Altötting (odpowiedzialne również w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych)
Kapellplatz 2a, D-84503 Altötting
Tel. 0049 8671 5062-19
Faks: 0049 8671 5062-54
E-mail: touristinfo@altoetting.de
www.altoetting.de/tourismus

 

Zasady i warunki świadczenia usług własnych organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne w Altötting

Usługi, które sami organizujemy, obejmują zwiedzanie miasta z przewodnikiem, jednodniowe wędrówki z usługami transferowymi, wędrówki pielgrzymów z przewodnikiem oraz imprezę dzienną "Altöttinger Pilgerfahrt". Nie obejmują one usług noclegowych, trwają krócej niż 24 godziny, a ich cena każdorazowo nie przekracza 500 €, tak więc § 651 a BGB w brzmieniu obowiązującym od 1.7.2018 nie ma zastosowania, lecz co do zasady zastosowanie ma prawo dotyczące usług o dzieło. W oparciu o przepisy ustawowe chcielibyśmy w niniejszym dokumencie przedstawić i uregulować niektóre ważne informacje.

Uprzednio:

Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z §§ 312 i nast. BGB w przypadku umów o świadczenie usług własnych przysługuje tylko wtedy, gdy umowy te zostały zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w Państwa domu), i tylko wtedy gdy odpowiednie rozmowy w sprawie danej usługi nie były prowadzone z inicjatywy Państwa jako konsumentów.

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego i decydujemy się na uczestnictwo w nich w indywidualnych przypadkach. Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani podać link do platformy Komisji Europejskiej służącej do rozstrzygania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Państwa dane pozyskane przez nas zostaną wykorzystane wyłącznie do zawarcia umowy, realizacji i obsługi umowy o pośrednictwo i reklamy naszych własnych ofert. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystaniu danych do celów reklamowych, wystarczy wysłać wiadomość na podane dane kontaktowe. Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych RODO, które weszło w życie 25.5.2018, przysługują Państwu również prawa do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przekazywania danych zgodnie z art. 15-20, a także prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77. Nazwisko osoby odpowiedzialnej zgodnie z RODO jest podane w danych kontaktowych. Dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku handlowego, ale co najmniej do momentu wygaśnięcia ustawowych obowiązków przechowywania.

1. Zawarcie umowy

Zgodnie z przepisami prawa umowa jest zawierana dopiero w momencie wiążących oświadczeń umownych obu stron (oferta i zgodna z nią akceptacja) w uzgodnionej formie. Ponadto deklaracja przyjęcia musi zostać złożona w odpowiednim czasie. W sensie prawnym, reklama nie jest jeszcze ofertą zawarcia umowy, lecz poprzedza deklaracje dotyczące umowy. Role w składaniu oferty mogą ulec zmianie, zazwyczaj możliwa nieformalna rejestracja klienta stanowi ofertę zawarcia umowy, którą klient jest związany do momentu otrzymania akceptacji (potwierdzenia rezerwacji) w formie dokumentowej maksymalnie przez 14 dni od wpływu rejestracji. Samo potwierdzenie wpływu, na przykład przez system komputerowy, nie zastępuje przyjęcia.

2. Należne świadczenia i ich zakres

2.1 Świadczenia należne od nas w przypadku zawarcia umowy są wymienione w naszej odpowiedniej reklamie (np. ulotka, strona internetowa). Pierwszeństwo mają wszelkie specjalne porozumienia, które powinno zawierać się w formie dokumentowej dla celów dowodowych.

2.2 Obowiązek wykonania istnieje tylko w odniesieniu do zarejestrowanych uczestników lub, w przypadku rezerwacji grupowych, w odniesieniu do zarejestrowanej liczby uczestników; nadwyżka osób może zostać odrzucona. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników wycieczki, należy za opłatą zarezerwować drugiego przewodnika/asystenta pielgrzyma dla dodatkowych uczestników, co nie zawsze jest możliwe w krótkim czasie.

2.3 Nasze imprezy rozpoczynają się i kończą punktualnie w uzgodnionym czasie. W przypadku zwiedzania z przewodnikiem po cenach grupowych, na zarejestrowaną grupę czeka się przez odpowiedni czas, np. w przypadku zwiedzania miasta 20 minut, po tym czasie zakłada się, że grupa nie pojawi się. Jeśli wycieczka rozpoczyna się z opóźnieniem, wyklucza się roszczenia o przesunięcie czasu zakończenia.

2.4 Nadzór nad dziećmi lub grupami młodzieżowymi nie jest częścią należnych świadczeń i zapewniają go w inny sposób opiekunowie lub osoby rejestrujące się.

3. Płatność

O ile w potwierdzeniu rezerwacji nie podano inaczej, cena jest płatna na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi uzgodnionej w umowie. Jeżeli zawarcie umowy z krótszym wyprzedzeniem, cena jest płatna natychmiast. (Potwierdzenie zabezpieczenia nie jest warunkiem płatności, ponieważ nasze usługi własne nie podlegają przepisom § 651 a BGB). Do czasu otrzymania zapłaty jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania świadczenia.

4. Zobowiązania dodatkowe i obowiązki klienta, źródła zagrożeń

Prosimy, aby Państwo, dzieci oraz młodzież będąca pod Państwa opieką zachowała się (patrz "Należne świadczenia i ich zakres", tam punkt 4) w taki sposób, aby nie przeszkadzała ani nie zagrażała imprezie i innym uczestnikom lub osobom trzecim. Należy zwracać szczególną uwagę na przepisy ruchu drogowego, stosować się do poleceń osoby odpowiedzialnej i postępować ostrożnie. Podczas naszych wędrówek wykorzystujemy również boczne drogi jako szlaki turystyczne i musimy przecinać drogi powiatowe, co stanowi szczególne niebezpieczeństwo.

5. Minimalna i maksymalna liczba uczestników

5.1 Jeżeli nie zostanie osiągnięta uzgodniona umownie minimalna liczba uczestników, możemy odstąpić od umowy w przypadku usług trwających krócej niż 24 godziny, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem usługi. W tym przypadku natychmiast zwrócimy już zapłacone kwoty.

5.2 Maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób w przypadku pieszych wędrówek z przewodnikiem, wycieczki z przewodnikiem w cenach grupowych 30 osób w grupie, w pozostałych przypadkach 20 osób w grupie. Zob. powyżej w punkcie 2 "Należne świadczenia i ich zakres".

6. Anulowanie przez klienta

6.1 Wędrówki pielgrzymów z przewodnikiem można odwołać bezpłatnie najpóźniej na 14 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia, po tym terminie odwołanie nie jest już możliwe, a opłata za uczestnictwo jest należna w kwocie początkowej, chyba że w wyniku braku uczestnictwa powstaną oszczędności lub inne dochody.

6.2 Wycieczki po mieście można odwołać lub zmienić rezerwację bezpłatnie najpóźniej na 72 godziny przed ustalonym rozpoczęciem, po tym czasie odwołanie nie jest już możliwe. Opłata za uczestnictwo jest należna w pierwotnej wysokości, chyba że w wyniku braku uczestnictwa powstaną oszczędności lub inne dochody.

6.3 W przypadku zwiedzania miasta z przewodnikiem w cenach grupowych należy uiścić opłatę za anulowanie wycieczki wynoszącą 36 €, jeśli informacja o anulowaniu zostanie przekazana co najmniej 12 godzin przed ustalonym rozpoczęciem.

7. Dostosowanie świadczenia w przypadku siły wyższej

Jeśli usługa w pierwotnie zamierzonej formie jest zagrożona przez siłę wyższą, jesteśmy uprawnieni do dostosowania usługi w sposób, który jest uzasadniony dla nas i uczestnika (np. zmiana trasy w trakcie lub po burzy, itp.). Jeśli taka korekta nie jest możliwa, zwrócimy zapłaconą cenę usługi. Wyklucza się inne roszczenia.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Nasza odpowiedzialność umowna za szkody jest ograniczona do kwoty 4100 €, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

8.2 Nasza odpowiedzialność deliktowa za szkody niebędące szkodami na osobie, jest ograniczona do kwoty 4100 €, chyba że w wyniku szkody doszło do utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, a szkoda nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

9. Ważność informacji zawartych w reklamie

Ogłoszenie w ulotce lub na stronie internetowej może uwzględniać tylko te warunki, które są ustalone w momencie drukowania lub aktualizacji. Niestety, błędy w druku mogą wystąpić nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym zakresie do momentu złożenia przez nas oświadczenia zmierzającego do zawarcia umowy.

10. Okres przedawnienia

10.1 Wszystkie roszczenia wynikające z umowy przedawniają się po upływie jednego roku, o ile nie dotyczą życia, ciała lub zdrowia, ani nie zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Okres przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym usługi objęte umową miały być świadczone.

10.2 Do roszczeń wynikających z czynów zabronionych zastosowanie ma ustawowy termin przedawnienia.

11. Postanowienia końcowe

W innych przypadkach obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe, o ile ma zastosowanie prawo niemieckie, a w szczególności prawo o umowach o dzieło (§§ 631 i nast. BGB).

Organizator:
Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne miasta Altötting (odpowiedzialne również w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych)
Kapellplatz 2a, D-84503 Altötting
Tel. 0049 8671 5062-19
Faks 0049 8671 5062-54
E-mail: touristinfo@altoetting.de
www.altoetting.de/tourismus

Warunki przyjmowania gości w Biurze Pielgrzymkowym i Turystycznym miasta Altötting

Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne miasta Altötting pośredniczy w organizacji noclegów w imieniu osób trzecich (hoteli, zajazdów, pensjonatów, osób prywatnie wynajmujących pokoje i mieszkania wakacyjne; dalej zwanych usługodawcami).

W momencie zawarcia umowy niniejsze warunki w wersji obowiązującej wraz z rezerwacją stają się częścią umowy zawartej z Biurem Pielgrzymkowym i Turystycznym miasta Altötting i usługodawcą, o ile w danej umowie nie zawarto indywidualnych ustaleń o odmiennej treści.

Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

1. Przedmiot umowy i strony umowy

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do pośrednictwa w zakresie zakwaterowania gości przez Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne miasta Altötting, Kapellplatz 2a, 84503 Altötting, zwanym dalej Touristinfo.

1.2 Obowiązują wyłącznie ogólne warunki handlowe obowiązujące w chwili zawarcia umowy. Touristinfo nie uznaje żadnych odbiegających od nich warunków, chyba że w indywidualnych przypadkach wyraźnie zgodziło się na nie na piśmie.

1.3 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Touristinfo działa wyłącznie jako pośrednik usług.

1.4 Umowa o świadczenie usług zapośredniczonych jest więc zawierana wyłącznie pomiędzy gościem a usługodawcą.

1.5 Touristinfo nie ma wpływu na prezentowane oferty usługodawców, ich treść, zakres i jakość. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez usługodawców, usługi przez nich świadczone oraz za zakłócenia w ich świadczeniu.

1.6 Touristinfo nie jest touroperatorem ani współorganizatorem w rozumieniu §§ 651 a i dalszych BGB. Touristinfo zostało jedynie upoważnione przez touroperatora do pozyskania tych świadczeń. Touroperator ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec gościa zgodnie z postanowieniami niemieckiego Kodeksu cywilnego dotyczącymi usług turystycznych.

1.7 Ewentualna odpowiedzialność Touristinfo wynikająca z umowy pośrednictwa pozostaje nienaruszona przez powyższe postanowienia.

1.8 Świadczenie usług pośrednictwa przez Touristinfo jest bezpłatne dla gości.

2. Zawarcie umowy / rezerwacja

2.1 Touristinfo prezentuje w swojej bazie rezerwacji (katalogi, prospekty, oferty, strona internetowa) różne usługi turystyczne, które gość może zarezerwować bezpośrednio w Touristinfo.

2.2 Wraz z dokonaniem rezerwacji gość składa właściwemu usługodawcy, reprezentowanemu przez Touristinfo wiążącą ofertę zawarcia umowy noclegowej lub umowy turystycznej. Podstawą i treścią tej oferty są opisy usług z bazy rezerwacyjnej, na której dokonano rezerwacji. Rezerwację można zrobić bez zachowania formy, ale w celach dowodowych powinno się ją sporządzić na piśmie lub za pośrednictwem Internetu, jeśli to możliwe.

2.3 Przyjęcie oferty następuje poprzez potwierdzenie rezerwacji przez Touristinfo, wystawione niezwłocznie przez Touristinfo jako przedstawiciela usługodawcy. Potwierdzenie rezerwacji nie wymaga określonej formy.

2.4 Jeżeli treść potwierdzenia rezerwacji różni się od treści oferty, potwierdzenie rezerwacji stanowi nową ofertę dla gościa rezerwującego, którą gość może zaakceptować w ciągu 10 dni wobec Touristinfo lub usługodawcy. W tym okresie Touristinfo i usługodawca są związani treścią nowej oferty. Oświadczenie o akceptacji można złożyć w sposób wyraźny lub w drodze czynności dorozumianych (np. płatność kwoty rezerwacji) wobec Touristinfo lub usługodawców.

2.5 Jeżeli gość lub osoba trzecia dokonuje rezerwacji dla kilku osób, osoba dokonująca rezerwacji jest odpowiedzialna za to zobowiązanie umowne jak za własne, pod warunkiem, że przejęła te zobowiązania w drodze wyraźnego i odrębnego oświadczenia.

3. Usługi i zmiany w usługach

3.1 Usługi objęte umową wynikają wyłącznie z opisu usługi ujętej w podstawie rezerwacji (ofercie, katalogu lub stronie internetowej) aktualnych w momencie dokonywania rezerwacji oraz z treści potwierdzenia rezerwacji.

3.2 Umowy dodatkowe, które prowadzą do zmiany umowy o świadczenie usług, wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Touristinfo lub usługodawcę.

3.3 Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej są przekazywane Touristinfo przez jej partnerów umownych. Informacje przekazywane przez usługodawców na temat dat i wydarzeń, które nie są przedmiotem konkretnej rezerwacji, mogą podlegać zmianom lub przesunięciom, dlatego też należy zwrócić się o nie bezpośrednio do usługodawcy/organizatora. Touristinfo nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

3.4 Po zawarciu umowy usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia gościowi zarezerwowanej usługi na czas trwania umowy. Musi świadczyć uzgodnioną w umowie usługę pod względem treści, zakresu i jakości w sposób odpowiadający standardowi określonemu w podstawie rezerwacji.

3.5 Gość jest zobowiązany do przyjęcia zarezerwowanej usługi i zapłacenia za nią.

4. Ceny i zmiany cen

4.1 Ceny podane w podstawie rezerwacji (katalog, ulotka informacyjna, oferta lub strona internetowa) są cenami ostatecznymi, zawierającymi obowiązujący ustawowy VAT. Obejmują wszystkie koszty uboczne, chyba że strony postanowią lub uzgodnią inaczej. W szczególności usługi fakturowane według zużycia (np. za energię elektryczną, gaz i wodę), lokalny podatek turystyczny lub podatek od gości oraz koszty usług dodatkowych mogą zostać doliczone do ceny podanej w rezerwacji i mogą być wymienione osobno jako koszty dodatkowe.

4.2 Prawidłowość cen należy do obowiązków danego usługodawcy, który również jest za nie odpowiedzialny. Touristinfo nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

4.3 Obowiązują ceny wynikające z podstawy rezerwacji obowiązującej w momencie dokonywania rezerwacji. Starsza podstawa rezerwacji staje się nieważna z chwilą opublikowania nowszej podstawy rezerwacji.

5. Usługi zakwaterowania

5.1 Rezerwacja i przyjazd
Poprzez dokonanie rezerwacji, pomiędzy gościem a usługodawcą zostaje zawarta umowa o zakwaterowanie. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia zarezerwowanego zakwaterowania od uzgodnionego czasu i na uzgodniony okres. W dniu przyjazdu zakwaterowanie u usługodawcy jest zarezerwowane do godz. 18.00. Gość jest zobowiązany do poinformowania usługodawcy w odpowiednim czasie o spodziewanym późniejszym przybyciu. Jeśli gość dokonał już wpłaty zaliczki lub pełnej płatności, lub jeśli w momencie rezerwacji został podany numer karty kredytowej, zakwaterowanie zostanie zachowane do dyspozycji po tym czasie.

5.2 Zmiana lub odstępstwo od uzgodnionych usług
Po zawarciu umowy, w rzadkich, pilnych przypadkach, może dojść do niezbędnej zmiany lub odstępstwa od umownie należnej treści zarezerwowanej usługi. Takie zmiany są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zmiany lub odstępstwa nie są istotne, nie prowadzą do istotnego odstępstwa od wykonania umowy i gdy istnieje faktyczne uzasadnienie takiego odstępstwa. Co do zasady, nieistotne i uzasadnione odstępstwo istnieje na przykład wtedy, gdy usługodawca zapewnia gościowi odpowiednie zakwaterowanie zastępcze w przypadku usługi zakwaterowania, ponieważ wynajęty pokój stał się niemożliwy do użytkowania lub ważne powody operacyjne wymagają zmiany lokalizacji. Touristinfo lub odpowiedni usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania gościa o zmianach lub odstępstwach dotyczących uzgodnionej umownie usługi. W razie potrzeby należy dać gościowi możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub, jeśli taka zmiana jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Touristinfo lub usługodawcy, należy umożliwić mu bezpłatne odstąpienie od rezerwacji. Jeżeli z pilnych powodów usługodawca musi rezygnować z usługi zakwaterowania, jest zobowiązany do natychmiastowego zapewnienia gościowi innego zakwaterowania o co najmniej tej samej wartości. Jeżeli anulowanie nastąpi dopiero w dniu przyjazdu lub jeżeli gość dowie się o nimi dopiero w dniu przyjazdu, usługodawca musi zapewnić zakwaterowanie zastępcze w ciągu 4 godzin. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z zakwaterowaniem zastępczym ponosi usługodawca. W przypadku dopuszczalnej zmiany, pozostałe prawa (w szczególności pomniejszenie wynagrodzenia i odszkodowanie) pozostają nienaruszone.

5.3 Obowiązki i powinności gościa
Gość jest zobowiązany do przyjęcia zarezerwowanej kwatery i zapłacenia uzgodnionej ceny. Może korzystać z zarezerwowanego zakwaterowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i musi z należytą starannością korzystać z pokoi i ich wyposażenia oraz postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowania lub regulaminem domu, jeśli takie dokumenty są. O ile nie uzgodniono inaczej, z zakwaterowania może korzystać tylko gość i inne osoby ujęte w potwierdzeniu rezerwacji. Przekazanie użytkowania osobom trzecim, a w szczególności podnajem jest zabronione. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania usługodawcy o wszelkich usterkach, wadach i utrudnieniach w użytkowaniu oraz jest uprawiony do żądania ich usunięcia. Roszczenia gościa są nieważne tylko wtedy, gdy skarga nie została wniesiona z winy gościa. Nie wystarczy złożenie skargi tylko do Touristinfo. Jeżeli pobyt jest znacznie utrudniony w wyniku wady lub zakłócenia, gość musi wyznaczyć usługodawcy rozsądny termin na naprawienie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu gość jest uprawniony do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie ma potrzeby wyznaczania terminu naprawienia wad, jeżeli usługodawca jednoznacznie i definitywnie odmawia ich naprawienia, naprawa jest niemożliwa lub kontynuacja pobytu jest dla gościa nieracjonalna lub gość ma szczególny interes w nadzwyczajnym wypowiedzeniu umowy oczywisty dla usługodawcy. Zabranie zwierząt domowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z usługodawcą. Należy podać rodzaj i wielkość zwierzęcia domowego, a jeżeli jest ich kilka, należy podać ich liczbę. Gość ponosi odpowiedzialność za zwierzęta, które przywozi ze sobą, zgodnie z zasadami odpowiedzialności właściciela zwierzęcia.

5.4 Termin opłacenia rezerwacji i wpłacenia zaliczki
O ile nie uzgodniono inaczej, za usługi noclegowe obejmujące koszty dodatkowe (np. minibar, telefon, wideo) należy zapłacić bezpośrednio usługodawcy w dniu wyjazdu. Nawet bez odrębnej umowy usługodawca ma prawo wymagać od gościa wpłacenia zaliczki w wysokości od 10 do 30 procent wartości rezerwacji. Usługodawca przesyła gościowi fakturę za dokonaną zaliczkę. Jeżeli zaliczka nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie, usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Ustalony termin płatności nie może być krótszy niż 1 tydzień.

5.5 Odstąpienie od umowy i niepojawienie się
Do momentu rozpoczęcia zarezerwowanej usługi gość może w każdej chwili odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia w Touristinfo. Aby uniknąć nieporozumień, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli gość zrezygnuje z rezerwacji lub nie skorzysta z zarezerwowanej usługi, co do zasady pozostaje obowiązek zapłaty kwoty rezerwacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w ramach swojej zwykłej działalności zakwaterowanie przydzielić innemu gościowi, przy czym nie jest zobowiązany do podejmowania szczególnych starań w celu wynajęcia kwatery innej osobie. W przypadku innego obłożenia, usługodawca musi je uwzględnić. Jeżeli nie było obłożenia, usługodawca musi uwzględnić zaoszczędzone wydatki.

W orzecznictwie przyjęto następujące wartości orientacyjne oceny zaoszczędzonych wydatków na usługi zakwaterowania, które gość ma zapłacić usługodawcy:

Usługa zarezerwowana:                                                                            Wartości:

Apartamenty i zakwaterowanie bez wyżywienia                                     90 %

Nocleg ze śniadaniem                                                                                 80 %

Nocleg i wyżywienie częściowe                                                                70 %

Nocleg i pełne wyżywienie                                                                        60 %

Podane wartości wyliczane są w oparciu o pełną cenę rezerwacji łącznie z wszelkimi dodatkowymi kosztami, z wyłączeniem wszelkich opłat publicznych, takich jak opłaty turystyczne i podatek klimatyczny. Gościowy przysługuje prawo do udowodnienia, że miało miejsce inne obłożenie w rozumieniu punktu (4) lub że zaoszczędzone wydatki usługodawcy były znacznie wyższe niż kwoty uwzględnione w ramach powyższych kwot ryczałtowych. W tym przypadku gość jest zobowiązany do pokrycia jedynie niższych kosztów. Touristinfo zdecydowanie zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyjazdu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów w przypadku nieprzewidzianej przeszkody w przyjeździe.

5.6 Zmiana rezerwacji
W przypadku zmiany rezerwacji na życzenie gościa, Touristinfo nie pobiera opłat za zmianę rezerwacji do 45 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu wnioski o zmianę rezerwacji nie będą rozpatrywane - chyba że nie powodują szczególnych nakładów pracy, a jedynie niewielkie koszty. Gość może jednak dokonać nowej rezerwacji po odstąpieniu od umowy zgodnie z powyższymi warunkami.

5.7 Wcześniejsze zakończenie umowy
W przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa wygasa wraz z upływem ustalonego terminu. W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy przez gościa, roszczenie usługodawcy do pełnej kwoty rezerwacji pozostaje nienaruszone. Usługodawca będzie jednak starał się wykorzystać uzgodnioną w umowie, lecz niewykorzystaną usługę do innych celów w ramach swojej normalnej działalności, przy czym nie jest zobowiązany do podejmowania szczególnych wysiłków w tym zakresie. Z chwilą śmierci gościa umowa z usługodawcą wygasa.

5.8 Zabezpieczenia
Jeżeli gość nie zapłaci uzgodnionej kwoty rezerwacji lub nie zapłaci jej w terminie, usługodawca ma prawo zastawu na przedmiotach wniesionych przez gościa w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi, w tym wydatków. W związku z tym ma on prawo zachować przedmioty objęte zastawem do czasu dokonania płatności, a w razie potrzeby zbyć je w celu zaspokojenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami.

6. Umowy sprzedaży

6.1 Oferta i przyjęcie
Oprócz usług turystycznych, Touristinfo oferuje również towary na sprzedaż. Zamówienie klienta stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Touristinfo zaakceptowało tę ofertę, jeśli potwierdzi zamówienie w terminie 2 tygodni lub dostarczy zamówiony towar.

6.2 Pouczenie zgodnie z ustawą o sprzedaży na odległość

6.2.1 Prawo do odstąpienia od umowy w terminie dwóch tygodni dotyczy wszystkich zamówień towarów z Touristinfo składanych przez konsumenta. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać bez podania przyczyn na piśmie (np. listownie, faksem, e-mailem) lub poprzez odesłanie towaru w ciągu dwóch tygodni od dostawy. Do dotrzymania terminu wystarcza terminowe odesłanie towaru lub odwołanie w Touristinfo, pod warunkiem, że towar jest nieużywany i zapakowany w oryginalne opakowanie.

6.2.2 Zwrot towaru podlega regulacji opisanej w punkcie c) na koszt Touristinfo. Klient pokrywa koszty zwrotu tylko w formie zaliczki. Zwrot musi nastąpić za pośrednictwem poczty, o ile towar może być wysłany w formie paczki. Koszty zwrotu zostaną zwrócone klientowi wraz z ceną sprzedaży po zwrocie. Niedozwolony jest zwrot towaru do Touristinfo za zaliczeniem pocztowym lub gotówką przy odbiorze.

6.2.3 Jeżeli wartość towaru jest mniejsza niż 40,- euro, koszty zwrotu ponosi Kupujący. Zagraniczni kupujący ponoszą ewentualne dodatkowe opłaty bankowe za zwrot do Touristinfo.

6.2.4 Jeżeli klient jest odpowiedzialny za pogorszenie jakości lub utratę towaru, jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy w wyniku prawidłowego użytkowania nastąpi spadek wartości. Wyłączone z tego jest zamierzone wykorzystanie towaru do testowania. W przypadku wykorzystania towaru klient jest zobowiązany do wydania pożytków użytkowania towaru.

6.2.5 Prawo do zwrotu nie dotyczy towarów, które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb (np. artykuły z logo), nie nadają się do zwrotu ze względu na swój charakter, mogą się szybko zepsuć lub których data ważności została przekroczona, jak również nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, jeśli dostarczone nośniki danych zostały odpieczętowane oraz gazet, czasopism i magazynów.

7. Dodatkowe warunki płatności

Płatność za zarezerwowaną usługę odbywa się zawsze gotówką, przelewem bankowym (zaliczka) lub za pomocą polecenia zapłaty. Ani Touristinfo, ani odpowiedni usługodawca nie są zobowiązani do przyjmowania bezgotówkowych środków płatniczych (czek, płatność kartą Euro-Check, karta kredytowa lub podobna) lub walut obcych.

8. Gwarancja / odpowiedzialność

8.1 Dane i informacje przekazane przez pośrednika opierają się na oświadczeniach i informacjach przekazanych przez organizatorów i usługodawców. Pośrednik nie gwarantuje, że informacje te są prawidłowe.

8.2 Ponadto pośrednik nie udziela gwarancji na usługi, w szczególności na treść, wykonanie, przebieg lub jakość usług lub imprez, ani na poprawność informacji przekazanych przez usługodawcę. Odpowiadają za nie sami usługodawcy.

8.3 Odpowiedzialność umowna usługodawcy za szkody, które nie stanowią obrażeń ciała (w tym za szkody wynikające z naruszenia zobowiązań przedumownych, ubocznych i poumownych) jest ograniczona do trzykrotnej wartości ceny usługi turystycznej, o ile szkoda wyrządzona gościowi nie jest ani umyślna, ani nie wynika z rażącego niedbalstwa, lub usługodawca odpowiada za szkody wyrządzone gościowi z winy przedstawiciela usługodawcy.

8.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług, które nie są umownie uzgodnionymi głównymi usługami i które, w sposób jasny dla gościa, nie są częścią oferty pakietowej usługodawcy i są jedynie aranżowane jako usługi zewnętrzne (np. imprezy sportowe, wizyty w teatrach, wystawy, wycieczki itp.), gdy w trakcie rezerwacji lub w trakcie pobytu są oznaczone jako usługi zewnętrzne.

8.5 Touristinfo ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przez siebie i swoich przedstawicieli podczas świadczenia usług pośrednictwa.

Odpowiedzialność za samą zarezerwowaną usługę oraz za zakłócenia/wady w świadczeniu usług spoczywa wyłącznie na usługodawcy.

8.6 Ewentualna odpowiedzialność przedsiębiorstwa oferującego zakwaterowanie zgodnie z przepisami o odpowiedzialności gospodarzy zgodnie z §§ 701 i następne BGB pozostaje nienaruszona przez powyższe przepisy.

9. Okres przedawnienia

9.1 Roszczenia gościa wobec usługodawcy i/lub Touristinfo, niezależnie od podstawy prawnej - z wyjątkiem roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego - przedawniają się po roku. Roszczenia wynikające z czynu niedozwolonego ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami ustawowymi.

9.2 Termin przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym powstało roszczenie i gość dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia oraz o usługodawcy jako dłużniku, lub powinien był się o nich dowiedzieć bez rażącego zaniedbania.

9.3 Jeżeli gość i usługodawca lub Touristinfo prowadzą negocjacje w sprawie roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, bieg przedawnienia zostaje zawieszony do momentu, gdy gość lub usługodawca lub Touristinfo odmówi kontynuacji negocjacji. Przedawnienie nie może rozpocząć się przed upływem trzech miesięcy od zakończenia zawieszenia.

10. Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

10.1 Cały prawny i umowny stosunek pomiędzy Touristinfo lub usługodawcami i gośćmi, którzy nie mają zwykłego miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech, podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.

10.2 Skargi przeciwko Touristinfo lub usługodawcom należy składać w ich siedzibie.

10.3 W przypadku powództwa wniesionego przez Touristinfo lub usługodawcę przeciwko gościowi, decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania gościa, chyba że powództwo jest skierowane przeciwko zarejestrowanym przedsiębiorcom, osobom prawnym prawa publicznego lub prywatnego lub osobom, które po zawarciu umowy przeniosły swoje miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu za granicę lub których miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w momencie wniesienia powództwa jest nieznane. W tych przypadkach decydujące jest miejsce siedziby Touristinfo lub usługodawcy.

 

 

Stan warunków ogólnych: wrzesień 2019